Талдыкорган қ,. Ескелді Би к, №224

 «Жетісу облысының денсаулық сақтау басқармасы» ММ облыстың денсаулық сақтау саласындағы шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорындарында бақылау кеңесі мүшесі лауазымына конкурс өткізу туралы хабарлайды.

Кәсіпорындардың атауы

Мекен  жайы

 «Жетісу облысының денсаулық сақтау басқармасы» мемлекеттік мекемесінің шаруашылық жүргізу құқығындағы «Облыстық кардиологилық орталығы» мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны лматы

Талдықорған қаласы,

Жетісу облысы                                                     Ескелді би көшесі, 224                                                     тел. (87282) 23-47-17

          Шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорындардың негізгі қызметі Жетісу облысы тұрғындарының денсаулығын сақтау болып табылады.

          Бақылау кеңестеріне сайланған тұлғаларға қойылатын талаптар: жоғарғы білім, сондай-ақ, осы талаптардың бірі: 1) денсаулық сақтау саласында немесе мекеменің бейіні бойынша және (немесе) экономика/қаржы және (немесе) бизнес және (немесе) құқық саласында жұмыс тәжірибесі бес жылдан кем болмауы; 2) денсаулық сақтау саласында немесе мекеменің бейіні бойынша және (немесе) экономика/қаржы және (немесе) бизнес және (немесе) құқық саласында басшылық лауазымда үш жылдан кем болмауы; 3) денсаулық сақтау және (немесе) экономика және (немесе) бизнес және (немесе) құқық саласындағы  қоғамдық бірлестіктердегі мүшелігі; 4) денсаулық сақтау және (немесе) экономика және (немесе) бизнес және (немесе) құқық (МВА) саласында қосымша білімі, жұмыс тәжірибесі үш жылдан кем болмауы тиіс.

          Конкурсқа  қатысу үшін қажетті құжаттар: 1) конкурсқа қатысу туралы өтініш (еркін түрде); 2) мемлекеттік және орыс тілдерінде түйіндеме; 3) еркін түрде жазылған өмірбаяны; 4) үміткерді жеке тұлға ретінде куәландыратын құжатының көшірмесі; 5) жоғарғы білімі туралы құжаттың көшірмесі; 6) еңбек кітапшасының (егер болса) немесе еңбек шартының көшірмесі немесе соңғы жұмыс орнынан жұмысқа  қабылдау және еңбек шартының тоқтатылуы туралы бұйрықтардың көшірмесі; 7) құқықтық статистика жөніндегі Комитеттің аумақтық құрылымдары мен Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының арнайы тіркеуі берген қатысушының сотталмағандығын және жемқорлық құқық бұзушылығы болмағандығын растайтын құжаттары. Құжаттар конкурс өткізу туралы хабарландыру соңғы жарияланған күннен кейін 30 күнтізбелік күн ішінде мына мекенжай бойынша ұсынылуы тиіс: Талдықорған қаласы,  Гаухар Ана көшесі, 87, «Жетісу  облысының денсаулық сақтау басқармасы» мемлекеттік мекемесі, 209 кабинет.  

         Үміткер конкурстық өтінімнің түпнұсқасын конвертке салып, «Түпнұсқасы» деп белгі қоюы керек. Конвертте үміткердің тегі, аты, әкесінің аты және мекенжайы көрсетіледі. Конверт сыртқы конвертке салынады. Ішкі және сыртқы конверттер «Жетісу облысының денсаулық сақтау басқармасы» мемлекеттік мекемесіне мына мекенжай бойынша:  Талдықорған қаласы, Гаухар ана көшесі, 87  жіберілуі тиіс және мемлекеттік кәсіпорынның _________«Бақылау кеңесі мүшелерінің конкурсы және «2023  жылғы 25 сәуірге дейін ашпау керек» деген сөздер болуы тиіс.

          Конкурстық өтінім бір данадан жіберіледі.

          Конкурстық  өтінімдерді тапсырудың соңғы мерзімі:  2023 жылғы  25 сәуір  күні 18:30-ге дейін Жетісу облысының денсаулық сақтау басқармасына мына мекенжай бойынша: Талдықорған қаласы, Гаухар ана көшесі, 209 каб.

          Конкурстық өтінімдер салынған  конверттер 2023 жылғы  26 сәуірде  сағат 15.00-де мына мекенжай бойынша ашылады: Талдықорған қаласы, Гаухар ана көшесі, 87,  «Жетісу облысының денсаулық сақтау басқармасы» мемлекеттік мекемесі, 209  кабинет.

          Қосымша ақпаратты және анықтаманы 8(7282) 60-00-83 телефоны арқылы алуға болады.   

       

               

ГУ «Управление здравоохранения  области Жетісу » объявляет о проведении

конкурса на занятие должности члена наблюдательного совета в государственных предприятиях на праве хозяйственного ведения в сфере здравоохранения области.

Наименование  предприятий

Местонахождение

13..Государственное коммунальное  предприятие  на  праве хозяйственного ведения «Областной кардиологический центр» государственного учреждения «Управление здравоохранения области Жетісу»

г. Талдыкорган,

область Жетісу

ул. Ескелди Би, 224                                                     тел. (87282) 23-47-17

         Основной деятельностью государственных коммунальных  предприятий  на праве хозяйственного ведения является охрана здоровья населения области Жетісу.

         Требования, предъявляемые  к лицам, избираемым в наблюдательные советы: высшее образование, а также одного из следующих требований: 1) наличие  опыта работы в сфере здравоохранения или по профилю организации и (или) экономики/финансы и (или) бизнеса и (или) права  не менее 5 лет; 2)  наличие  опыта работы в сфере здравоохранения или по профилю организации и (или) экономики/финансы и (или) бизнеса и (или) права на руководящей должности не менее 3 лет; 3) членство в общественных объединениях в сфере здравоохранения и (или) экономики и (или) бизнеса и (или) права;  4)  дополнительное образование в сфере здравоохранения и (или) экономики и (или) бизнеса и (или) права (МВА), с опытом работы не менее 3 лет.

         Необходимые для участия в конкурсе документы: 1) заявление об участии в конкурсе (в произвольной форме); 2) резюме на государственном и русском языках;  3) автобиография (в произвольной форме); 4) копия документа, удостоверяющего личность кандидата;  5) копия документа о высшем образовании; 6) копия  трудовой книжки (при ее наличии)   или трудового договора либо выписки из приказов о приеме и прекращении трудового договора с последнего места работы; 7) документы,  подтверждающие отсутствие судимости и коррупционных правонарушений, выданные территориальными подразделениями Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан. Документы должны быть представлены в течение 30  календарных дней со  дня  последней публикации  объявления  о  проведении конкурса  по адресу: г. Талдыкорган, ул. Гаухар Ана 87,  ГУ «Управление здравоохранения  области Жетісу» каб. 209.  

         Кандидат запечатывает оригинал конкурсной заявки в конверт, пометив его: «Оригинал». На конверте указывается фамилия, имя, отчество и адрес кандидата. Конверт запечатывается во внешний конверт. Внутренний и внешний конверты должны быть адресованы: ГУ «Управление здравоохранения  области Жетісу» по  адресу:  г. Талдыкорган,    ул. Гаухар Ана, 87 и содержать слова «Конкурс членов наблюдательного совета государственного предприятия ________________ и «Не вскрывать до 25 апреля 2023 года».

          Конкурсная заявка направляется по одному экземпляру.

          Окончательный  срок  предоставления   конкурсных заявок:  25 апреля 2023 года до 18-30 часов в Управление здравоохранения  области  Жетісу по адресу: Талдыкорган, ул. Гаухар Ана, 87 каб.209.

          Конверты с конкурсными заявками будут вскрываться  в 15-00 часов 26 апреля 2023 года  по  адресу: г. Талдыкорган, ул. Гаухар Ана 87, ГУ «Управление здравоохранения  области Жетісу» каб. 209.

          Дополнительную информацию и справку можно получить по телефонам:

 8 (7282) 60-00-83.